Blocket Jobb - Allmänna villkor

Gällande från den 5 oktober 2016

 1. Inledande bestämmelser och definitioner
 2. Blocket AB, org.nr 556610-3429, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser under varumärket Blocket Jobb, bland annat på www.blocketjobb.se. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.
 3. Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:
  1. ”Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor.
  2. ”Annonsören” avser den näringsidkare som ingått avtal med Blocket Jobb rörande publicering av Platsannons
  3. ”Användaren” avser Annonsören, Kandidaten eller någon annan som använder Blocket Jobbs Kanaler och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor.
  4. ”Kandidaten” avser individ som använder Blocket Jobbs Kanaler i syfte att söka anställning.
  5. ”Platsannons” avser en platsannons som Annonsören vill publicera på Blocket Jobbs Kanaler och hos Blocket Jobbs samarbetspartners i tillämpliga fall, inbegripet den information som tillhandahålls Blocket Jobb i samband med att denna ska publiceras.
  6. ”Schibsted” avser Schibsted ASA samt de bolag som från tid till annan ingår i samma koncern som Schibsted ASA.
  7. ”Schibsted-konto” avser Blocket Jobbs system för inloggning.
  8. ”Blocket Jobbs Kanaler” avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som Blocket Jobb tillhandahåller under varumärket Blocket Jobb.
  9. ”Blocket Jobb” avser Blocket AB, org.nr 556610-3429, i den verksamhet som avser tillhandahållandet av Blocket Jobbs Kanaler.
 4. Allmänt om Blocket Jobbs kanaler
 5. Blocket Jobb tillhandahåller Blocket Jobbs Kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor.
 6. Blocket Jobb ger Användaren rätt att få åtkomst till och använda Blocket Jobbs Kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Användaren förbinder sig särskilt att inte:
  1. överföra, publicera, distribuera eller lagra material som bryter mot tillämplig personuppgiftslagstiftning eller som strider mot Blocket Jobbs Personuppgiftspolicy;
  2. samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på Blocket Jobbs Kanaler, annat än då detta tillåts enligt dessa Allmänna Villkor;
  3. använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder;
  4. tillgängliggöra information som finns på Blocket Jobbs Kanaler på andra annonseringsplattformar, externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art;
  5. utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Blocket Jobbs Kanalers infrastruktur; eller
  6. bryta mot eller försöka bryta mot Blocket Jobbs Kanalers säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av Blocket Jobbs Kanalers system eller nätverk.
 7. För åtkomst till delar av Blocket Jobbs Kanaler krävs att Användaren har ett Schibsted-konto (läs mer information om Schibsted-konto här)
 8. Innehållet på Blocket Jobbs Kanaler, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör Blocket Jobb, Blocket Jobbs samarbetspartners eller andra Användare. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor.
 9. Blocket Jobb förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Blocket Jobbs Kanaler utan föregående meddelande.
 10. Personuppgifter och marknadsföring

  Blocket Jobb behandlar personuppgifter om Användaren i samband med tillhandahållandet av Blocket Jobbs Kanaler. Sådana personuppgifter kan komma att kompletteras med tillgänglig information från Schibsted, andra Schibsted-konto-anslutna tjänster och andra tredje parter. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Blocket Jobbs Personuppgiftspolicy. Användare att noggrant läsa igenom Personuppgiftspolicyn.

 11. Användaren samtycker till att Annonsörer, Blocket Jobb och annan inom Schibsted kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra Annonsören, Platsannons, och Blocket Jobbs eller Schibsteds produkter och tjänster. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon eller på annat sätt i enlighet med Blocket Jobbs Personuppgiftspolicy.
 12. Regler för annonsörer
 13. Publicering av Platsannonser
 14. Önskar Annonsören publicera en Platsannons på Blocket Jobbs Kanaler ska denna tillhandahållas till Blocket Jobb på det sätt som anges på Blocket Jobbs Kanaler.
 15. Samtliga Platsannonser granskas innan publicering. För det fall Platsannonsen inte klarar granskningen ges Annonsören möjlighet att justera annonsen för ny granskning. För det fall en Platsannons inte klarar granskningen sker ingen återbetalning av avgiften.
 16. När Platsannonsen har publicerats erhåller Annonsören en orderbekräftelse via e-post.
 17. En Platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:
  1. Platsannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
  2. Platsannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Platsannonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
  3. Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare. Blocket Jobb kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.
  4. Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en näringsidkare i dennes näringsverksamhet och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur.
  5. Platsannonsen får endast avse en typ av befattning. Platsannonsen får dock avse flera arbetstillfällen förutsatt att dessa avser samma befattning.
  6. Den anställning som avses i Platsannonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Platsannonsen.
  7. Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. En Platsannons får endast avse en placeringsort.
  8. Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Platsannonsen.
  9. Innehållet i Platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
 18. Platsannonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Blocket Jobb från tid till annan fastställer.
 19. Blocket Jobb får avstå från att publicera en Platsannons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Platsannons om Blocket Jobb anser att Platsannonsen bryter mot dessa Allmänna Villkor. Så kan t.ex. ske om Blocket Jobb har anledning att misstänka att:
  1. Arbetsgivaren bedriver verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Blocket Jobb bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande.
  2. Arbetsgivaren tillämpar oskäliga anställningsvillkor.
  3. Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
  4. Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.
  5. Platsannonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
  6. Anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till platsannonseringen.
 20. Blocket Jobb förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Platsannonsen om Blocket Jobb bedömer att det förbättrar Platsannonsens kvalitet.
 21. Att en Platsannons ändras eller tas bort enligt punkten 4.1.6 medför inte att Annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.
 22. Genom att tillhandahålla en Platsannons till Blocket Jobb ger Annonsören en kostnadsfri, evig och icke-exklusiv rätt för Blocket Jobb att använda, bearbeta och distribuera Platsannonsen och delar av Platsannonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på Blocket Jobbs Kanaler och i andra kanaler som innehas av bolag inom Schibsted och andra samarbetspartners samt i marknadsföring av Blocket Jobb. Blocket Jobb har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.
 23. En avtalad Platsannons publiceras till och med den sista ansökningsdag som annonsören har valt, dock högst i 60 dagar. Önskar Annonsören förnya en Platsannons, d.v.s. förlänga tiden för dess publicering eller återaktivera en borttagen Platsannons, betraktas detta som en ny Platsannons och föranleder ytterligare avgifter.
 24. Avgifter och betalningsvillkor
 25. För publicering av Platsannons debiterar Blocket Jobb den avgift som anges i beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
 26. Blocket Jobbs avgifter för Platsannonser betalas antingen med kort i samband med att Platsannonsen beställs eller mot faktura. Blocket Jobb kan endast erbjuda betalning mot faktura till Annonsörer med svenskt organisationsnummer och godkänd kreditprövning. Blocket Jobb skickar faktura efter mottagande av beställning. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.
 27. Blocket Jobb förbehåller sig alltid rätten att kräva att betalning sker med kort eller på annat sätt är Blocket Jobb tillhanda innan publicering av Platsannonsen sker.
 28. Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Blocket Jobb rätt att:
  1. erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
  2. debitera påminnelseavgift;
  3. helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Platsannonser; samt
  4. neka publicering av nya Platsannonser.
 29. Annonsörens ansvar och skyldigheter
 30. Annonsören ska behandla information från Blocket Jobbs Kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från Blocket Jobbs Kanaler mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig att tillse att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller Blocket Jobb så begär.
 31. Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripet användning av cookies, samla in personuppgifter om Kandidater i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Kandidater eller kategorisera eller segmentera Kandidaterna för annat syfte än det specifika anställningssyfte som föranlett Platsannonsen.
 32. Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten samtyckt till sådan kontakt (t.ex. genom att svara på Platsannons). Kontakt med Kandidaten ska ske på det sätt som anges på Blocket Jobbs Kanaler och endast i förhållande till relevant Platsannons.
 33. Annonsören ska ersätta Blocket Jobb för direkt och indirekt skada som Blocket Jobb och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Blocket Jobbs rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Blocket Jobbs eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav. Rätten till ersättning gäller även då Blocket Jobb granskat en Platsannons innan publicering utan att ha framställt invändning mot denna.
 34. Blocket Jobbs ansvar och skyldigheter
 35. Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Blocket Jobb inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Blocket Jobbs Kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
 36. Blocket Jobb har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på Blocket Jobbs Kanaler som strider mot dessa Allmänna Villkor.
 37. Blocket Jobb garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Blocket Jobbs Kanaler. Driften av Blocket Jobbs Kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Blocket Jobbs kontroll och Blocket Jobb ställer inga garantier gällande Blocket Jobbs Kanalers funktion eller tillgänglighet. Blocket Jobb kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.
 38. Om en Platsannons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Blocket Jobb är Blocket Jobbs ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Platsannonsen eller, om Blocket Jobb anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden. Blocket Jobbs ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
 39. En Kandidat kan via Blocket Jobbs Kanaler uppge sina intresseområden och begära att Blocket Jobb via e-post tillhandahåller länkar till relevanta Platsannonser. Blocket Jobb gör sitt bästa för att se till att Kandidaten erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker.
 40. En Kandidat kan skicka sin ansökan till Annonsörer via Blocket Jobbs Kanaler. Blocket Jobb gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
 41. Blocket Jobb tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Platsannonser eller Kandidatens ansökningar i förhållande till en Platsannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Platsannonser. Blocket Jobb kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.
 42. Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Blocket Jobbs Kanaler varierar från tid till annan. Blocket Jobb kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Blocket Jobbs Kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.
 43. Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Blocket Jobb inom tre månader från den dag då Användaren fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.
 44. Användaren kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Blocket Jobb än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.
 45. Övriga villkor
 46. Force majeure

  Blocket Jobb har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Blocket Jobb kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Blocket Jobbs kontroll som Blocket Jobb inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Blocket Jobb inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 47. Överlåtelse
 48. Annonsören respektive Kandidaten äger inte rätt att utan Blocket Jobbs skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Blocket Jobb rörande Blocket Jobbs Kanaler.
 49. Blocket Jobb har rätt att utan Användarens samtycke helt eller devis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blocket Jobbs Kanaler.
 50. Meddelande

  Meddelanden till Användaren ska sändas per e-post till den e-postadress som är kopplad till Användarens Schibsted-konto. Har Användaren inte något Schibsted-konto eller finns ingen e-postadress angiven för Schibsted-kontot sänds meddelanden till Användaren på sådan annan e-postadress som Användaren lämnat till Blocket Jobb. Meddelanden till Blocket Jobb ska sändas per e-post till kundservice@blocketjobb.se.

 51. Förändringar i Blocket Jobbs Kanaler

  Blocket Jobb kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Blocket Jobbs Kanaler eller ersätta Blocket Jobbs Kanaler med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Blocket Jobb rätten att avsluta Användarens tillgång till Blocket Jobbs Kanaler, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för annonsering kommer i sådana fall att återbetalas.

 52. Ändringar och tillägg

  Blocket Jobb har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Blocket Jobbs Kanaler. De nya villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på Blocket Jobbs Kanaler. Redan existerande Användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter den tidigare av dagen för meddelande till Användaren via e-post och publicering på Blocket Jobbs Kanaler.

 53. Tillämplig lag och tvistelösning

  Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.