Produktionsledare

Produktionsledare

Arbetsuppgifter
Som Produktionsledare inom vår produktion ansvarar du för utvecklingen av din avdelning med fokus på människan. Tillsammans med 8 andra ledare ingår du i Produktionsledningen som samverkar för att leda verksamheten mot uppsatta mål. Du samordnar även vårt produktionsarbete där både kvalitéts- och kompetensfrågor ingår. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del av ditt dagliga arbete.

Erfarenhet
Vi söker en nutida ledare med gedigen erfarenhet av ledarskap. Du har arbetat med ett operativt och engagerat ledarskap som lett till trivsel, resultat och förbättringar i verksamheten. Fokus i ditt ledarskap har förutom personalen varit att arbeta för en säker arbetsmiljö. Du har en god kännedom om arbetsrättsliga regler, lagar och avtal. Vidare har du en helhetsförståelse för processer och processtyrda verksamhetssystem. Erfarenhet från företag eller organisationer med taktade flöden och arbete enligt Lean filosofin ser vi som meriterande. Då ständig utveckling är viktigt för oss är erfarenhet av att jobba med ständiga förbättringar och en analytisk förmåga betydelsefull.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor att leda, engagera och utveckla ditt team såväl som dig själv. För att lyckas i rollen så har du ett starkt driv och mod att fatta beslut och agera i enlighet med de uppsatta målen. Du har en mycket god samarbetsförmåga och lätt att skapa förtroende. Att ta tag i och hantera utmaningar är självklart för dig i arbetet. Du har en god förmåga att kommunicera och att tala och skriva såväl svenska som engelska flytande är inget problem för dig.

Vi värnar om jämställdhet och en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

(English)

Tasks
As production manager in our production, you are responsible for the development of your department with a focus on people. Together with seven other leaders, you are part of the production management team that collaborates to lead the business towards set goals. You also coordinate our production work where both quality and competence issues are included. Working with continuous improvement is a natural part of your daily work.

Experience
We are looking for a contemporary leader with solid experience of leadership. You have worked with an operative and committed leadership that has led to comfort, results and improvements in the business. In addition to the staff, the focus in your leadership has been to work for a safe working environment. You have a good knowledge of labor law rules, laws and agreements. Furthermore, you have a holistic understanding of processes and process-driven business systems. Experience from companies or organizations with roofing flows and work according to Lean philosophy, we see as an advantage. Since constant development is important to us, experience in working with continuous improvements and an analytical ability is significant.

Personal properties
We place great emphasis on your personal abilities to lead, engage and develop your team as well as yourself. To succeed in the role, you have a strong drive and courage to make decisions and act in accordance with decisions taken. You have a very good collaborative skills and easy to create confidence. Tackling challenges is of course for you at work. You have a good ability to communicate and to speak and write both Swedish and English fluent is not a problem for you. We are committed to gender equality and a recruitment free of discrimination that provides equal opportunities for all.

Ansökan / Application
Frågor om tjänsten besvaras av General Manager Production
Anders Strömdahl via e-post:
anders.stromdahl@komatsuforest.com

Skicka ditt CV och personliga brev till: humanresources@komatsuforest.com senast 2019-10-31
Märk ansökan med "Produktionsledare".
Mer info
Kontaktperson Anders
Telefon 090-70 94 60
Email Mejla Anders
Område Umeå
Yrkesroll Organisation & ledning, Industri & Anläggning, Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 okt 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Komatsu Forest är en internationell koncern med huvudkontor och teknikcentrum i Umeå, Sverige. Med cirka 2 000 anställda och tillverkning i Sverige och USA är Komatsu Forest en av världens största skogsmaskintillverkare och finns representerat på samtliga marknader där mekaniserat skogsbruk bedrivs. Kundrelationerna världen över hanteras av egna säljbolag och återförsäljare