Examensarbete, Behov av rengöring av maskiner och redskap i samband med fältarbeten längs...

Examensarbete, Behov av rengöring av maskiner och redskap i samband med fältarbeten längs...

Affärsverket svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Examensarbetet kommer utföras inom enheten Markåtkomst, som består av 9 personer som arbetar med att säkerställa verkets mark- och fastighetsrättliga frågor i projekt och förvaltning.

Bakgrund
I samband med ny- och ombyggnad av kraftledningar färdas maskiner och personal i fält längs ledningsgatan. Detta innebär att transporter sker mellan skiftes- och fastighetsgränser i jordbrukslandskapet.

Inom olika områden och inom olika markslag finns mer eller mindre stora risker för spridning av jordburna växtsjukdomar, nematoder och svårbekämpade ogräs. Förutom markslag kan det också finnas olika risker beroende på olika växtföljder. Det kan också i speciella fall finnas risk för spridning av andra sjukdomar, exempelvis mjältbrand och salmonella. En spridning får stora ekonomiska konsekvenser för den som drabbas, varför det är av stor vikt att iaktta försiktighet när man färdas i jordbrukslandskapet mellan skiften och fastigheter.

Denna försiktighet ska ställas i relation till de merkostnader som uppkommer med tvättning av maskiner och redskap samt den tidsförlängningen detta arbete innebär. Sannolikt är det skillnader hur frågan ska hanteras, både mellan olika geografiska områden och mellan olika markslag och växtföljder.

Uppdraget
Uppdraget syftar till att ta fram en användbar arbetsmetod för att göra bedömningar inför fältarbeten, där kostnader ställs i relation till risker. I slutsatserna ska även framgå hur riskeliminering kan ske genom exempelvis kontakter med organisationer, rådgivningsföretag och berörda lantbrukare.

Den metod vi ser framför oss är att:
  • Identifiera vilka olika typer av fältarbeten som är aktuella
  • Identifiera vilka problem, smittor och ogräs som kan finnas inom olika markslag, växtföljder och inom olika geografiska områden
  • Identifiera vilken typ av rengöringsmetod som kan användas för respektive fall och område
  • Ta fram en riskbedömning med rekommendationer för olika markslag och olika geografiska områden. I denna bedömning ska även hänsyn tas till olika växtföljder
  • Ta fram en arbetsmetod för varje riskområde som relativt enkelt kan användas av ledningsägaren
  • Beräkna översiktligt ekonomiska konsekvenser där kostnad för rengöring av maskiner ställs i relation till risker inom olika områden och markslag. Även här ska olika växtföljder beaktas
Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
  • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
  • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
  • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
  • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.
Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund
I första hand som lägst studier på magisternivå från Lantmästarprogrammet på Alnarp eller agronomprogrammet (Ultuna). I andra hand motsvarande utbildning med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnadsprogrammet. Även jägmästare eller motsvarande relevant utbildning med inriktning mot markåtkomst och skadereglering kan vara aktuellt.

Som person är du resultatinriktad. Du har ett utvecklat strukturellt tänkande och en god analytisk förmåga. Det är viktigt att du i hög grad tar egna initiativ och arbetar självständigt samtidigt som du har lätt för att bygga goda relationer och skapa förtroende i kontakten med för exjobbet relevanta aktörer inom och utanför Svenska kraftnät.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Katarina Larsson, enhetschef markåtkomst, tfn: 010-475 87 84 och Hans Nilsson, markförhandlare, tfn: 070-897 01 24

Vi vill ha din ansökan senast den 26 november 2018, planerad start för examensarbetet är våren 2019.
Mer info
Område Sundbyberg
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Miljö & Djurvård, Naturvård
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd, Examensarbete
Hemsida http://www.svk.se
Sista ansökningsdag 26 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige.

Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se