Arbetsledare / Projektledare

Arbetsledare / Projektledare

Beskrivning av arbetet:

Planering och konstruktion av projekt från början till slut;

Styra tidsplanering, kostnader och kvalitet för projekt;

Administrera och underhålla projektdokumentation;

Besiktiga utförda arbeten och färdigställa rapporter;

Säkerställa överensstämmelse med olika krav för säkerhet, brandsäkerhet, miljö och elsäkerhet.

Krav på sökanden:

Kunskaper i det svenska språket;

Två års erfarenhet av projektledning;

Förmåga att utföra arbetsuppgifter som kräver noggrannhet och korrekthet inom en förutbestämd tidsram;

Samvetsgrannhet, ansvarskänsla, viljestyrka, punktlighet och korrekthet;

Förmåga att kunna skilja på det viktiga från det oviktiga, förmåga att lägga fram viktade och systematiska argument;

Mycket god beslutsförmåga och ansvarskänsla, inklusive förmågan att självständigt fatta beslut inom tjänstens kompetens samt förmågan att förutse följderna av beslutet och ta ansvar för sådana följder;

Förmåga att kunna utföra stabilt och effektivt arbete även vid stressiga situationer och förmåga att vara tidseffektiv;

Handlingskraftig och kreativ, med förmåga att bidra till utvecklingen och implementeringen av nya lösningar och att arbeta effektivt;

Färdigheter i samarbete och teamwork, bl.a. kunskapsdelning med kollegor; färdigheter i respektfull och yrkesmässig kommunikation;

Pålitlighet, lojalitet och engagemang i företagets intressen;

Arbetet kräver följdriktighet, emotionell stabilitet samt koncentrations- och anpassningsförmåga.

Företaget erbjuder:

Intressant och varierande arbete i ett internationellt företag;

Konkurrenskraftig lön med motivationspaket;

Långsiktigt och stabilt anställningsförhållande;

Fortbildning och utvecklingsmöjligheter;

Intressant arbete med eget ansvar;

Nödvändig arbetsutrustning (arbetskläder, tjänstebil, arbetstelefon);

Vid uppdrag utomlands, inkvartering och transport på företagets bekostnad;

Möjlighet att delta och ha inflytande i utveckling av företaget.

Plats för arbetet:
Sverige

Bruttolön:
34 000 SEK i månaden före skatt

Description of work:

Planning and construction of a project, from beginning to end;

Control a project's time, cost and quality;

Arranging and maintainance of project documentation;

Inspection of performed works and preparation of reports;

Compliance with safety, fire safety, environmental protection and electrical safety requirements.

Requirements for applicants:

Swedish language skills;

Project managing experience 2 years;

Ability to fulfil work duties which require accuracy and correctness within a pre-determined timeframe;

Conscientiousness, sense of responsibility, self-control, punctuality and correctness;

Ability to distinguish the important from the unimportant, ability to present weighted and systemic arguments;

Very good decision-making ability and sense of responsibility, including the ability to independently make decisions within the competence of the position, and the ability to foresee the consequences of decisions and bear responsibility for such consequences;

The ability to work in a stable and efficient manner also in stressful situations and the ability to use time efficiently;

Initiative and creativity, including the ability to contribute to the development and implementation of new solutions and to work efficiently;

Cooperation and teamwork skills, including sharing knowledge with colleagues; respectful and professional communication skills;

Reliability, loyalty and dedication to the interests of the company;

Work requires consistency, emotional stability, and concentration and adaptation ability.

The company offers:

Interesting and varied work in an international company;

A competitive salary and motivation package;

A long-term and stable employment relationship;

Further training and development opportunities;

Interesting work with a level of responsibility;

The necessary work equipment (work clothes, work car, work phone);

On assignments abroad, accommodation and transport at the expense of the company;

A possibility to take part and have a say in the development of the company.

Location of work:
Sweden

Gross salary:
SEK 34 000 a month before taxes
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Bygg & Hantverk
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://astorfi.se/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Astorfi OÜ grundades 2006 och har sedan 2007 specialiserat sig på elektriska arbeten. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är design, konstruktion och ombyggnad av elektriska system både i Estland och i Sverige. Bland våra kunder finns byggföretag, bostadsrättsföreningar och villaägare.