Projektledare - Infrastruktur & Transport

Projektledare - Infrastruktur & Transport

OM ARBETSPLATSEN
Som kommunstyrelsens förvaltning har stadskontoret en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontoret leder olika framtidsfrågor och samverkar externt med staten, kommuner, regioner och organisationer. Förvaltningens centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsarbete samt uppföljning.

Stadskontorets Enhet för Samhällsplanering & Etablering har 12 antal medarbetare och ingår i Avdelningen för Omvärld och Näringsliv. I uppdraget ingår att leda, samordna och följa upp kommunens övergripande arbete inom stadsutveckling och projektleda kommungemensamma uppdrag med ett tydligt fokus på tillväxt.

Arbetsuppgifter
Välkommen till ett specialistuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis inom infrastruktur och transport får en central funktion på stadskontoret och för Malmö stad. Hos oss erbjuds du en möjlighet att vara med och driva angelägna utvecklingsfrågor som berör Malmös framtida utveckling och tillväxt, både som stad och som del av en region.

Ditt centrala uppdrag innebär att du som projektledare arbetar strategiskt med stadens långsiktiga planering av infrastruktur och hållbara transporter samt större projekt så som Öresundsmetron. Du arbetar på en stadsövergripande nivå, i nära samarbete med stadens övriga förvaltningar. Ditt uppdrag rymmer frågor kopplat till infrastruktur och samtliga trafikslag så som spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart. Du kommer att få en särskild roll i arbetet med Öresundsmetrons kust till kust del samt arbetet med att utreda en framtida tunnelbana inom Malmö. Malmö ska vara en stark tillväxtmotor i regionen och som projektledare ska du på ett stadsövergripande plan kunna väga samman olika behov i den fysiska planeringen och Malmös kommunalekonomiska förutsättningar.

Du kommer parallellt att driva flera olika uppdrag och projekt och som projektledare behöver du därför ödmjukt, flexibelt och strategiskt kunna agera på olika arenor och beslutsnivåer. Internt arbetar du nära stadens olika förvaltningar, politiska ledning och högsta beslutande tjänstemannanivå, men du kommer även att hantera omfattande externa kontakter, så väl nationellt som internationellt. Trafikverket, Banverket samt andra myndigheter och intresseorganisationer med koppling till transport och infrastruktur är nationella exempel på viktiga kontaktytor. Närheten till Danmark innebär naturligtvis frekventa kontakter och relationer över sundet, men även andra internationella kontakter förekommer, bland annat med koppling till Fehrman bält-förbindelsen. Givetvis förekommer även regelbundna samarbeten med Region Skåne och andra regionala aktörer samt andra kommuner.

Genom omvärldsbevakning fångar du upp trender och tendenser som du analyserar för att kunna föreslå och genomföra aktiviteter som krävs för att åstadkomma de positionsförflyttningar som staden eftersträvar inom ramen för infrastruktur och transport. Du förväntas kunna förse beslutsfattare och andra målgrupper med kvalificerade och pedagogiskt uppbyggda analyser och beslutsunderlag som kan driva Malmös stadsutveckling framåt. Några exempel är underlag gällande finansiering, kunskaper om hur transportsystemet samspelar, kapacitetsutredningar och analyser av samhällseffekter. Du är erfaren och van vid att utforma förfrågningsunderlag och att samarbeta med konsulter, såväl som med andra samarbetspartners i och utanför stadens organisation.

Din tjänst utgår från Malmö och du har din arbetsplats på stadskontoret. Du rapporterar till enhetschefen för Samhällsplanering & Etablering.

Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som drivs av ett stort intresse för samhällsutveckling och som har en gedigen kunskap och ett särskilt engagemang för frågor som rör transport och infrastruktur. I dig söker vi en projektledare med gedigen erfarenhet av process- och projektledning som drivs av utveckling och innovation och som vågar utmana invanda tankemönster och tänka i nya banor, i nära samarbete med andra förvaltningar.

Uppdraget kräver bred kunskap kopplat till stadsutvecklingsprocesser och en tydlig förståelse för hur olika delar av kommunens verksamheter kan påverkas på såväl lång som kort sikt. Här behöver du kunna se till helheten och kunna tänka strategiskt i flera led för att tydligt kunna förutse och analysera vilka av stadens verksamheter som berörs över tiden. Arbetet kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. Det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt. Det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet från en större politiskt styrd organisation med flera beslutsnivåer där du har arbetat i olika befattningar på olika nivåer.

Du är utbildad civilingenjör eller har annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, så som exempelvis utbildning kopplat till samhällsplanering eller motsvarande. Företrädesvis med särskild kompetens inom transport, mobilitet och infrastruktur.

Välkommen med din ansökan!
Mer info
Kontaktperson Gunnar Blomé
Telefon 0708 29 46 62
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Ekonomi
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 29 nov 2020 (5 dagar kvar)