Områdesansvarig

Områdesansvarig

Tjänsten som områdesansvarig
innebär i huvudsak att leda och fördela arbetet inom ditt förvaltningsområde, att planera och ansvara för hyresgäst-kontakter och service. Vidare svarar du för rutiner i samband med in- och utflyttning tex besiktningar, nyckelutlämningar samt övriga administrativa rutiner inom området.


I rollen som områdesansvarig har du ett visst ekonomiskt och tekniskt ansvar för ditt område. I det ingår att vara delaktig i att ta fram verksamhetsplaner, budget, samt drift och underhållsplaner, upphandla och leda mindre underhållsprojekt. Man ansvarar även för att upprätta prognoser till de olika kvartalsavstämningarna.

Vidare kommer du vara ansiktet utåt mot våra hyresgäster, där de vänder sig till dig i första hand. Du rapporterar till Fastighetschef.
Ansvarsområden

Hyresgästen:
Du ser till att hyresgästen får nödvändig information och är den som kunden naturligt vänder sig till. Ha en bra kunddialog. Ansvarar för första kontakten med kund vid störningar, där efter i samråd med FC. Vidare arbetar du med felanmälan och det felavhjälpande underhållet.


Personal/Ledarskap:
Du har ett arbetsmiljöansvar och daglig arbetsledning för din personal där du ska säkerställa arbetsmiljö, trivsel, motivation och delaktighet i företagets verksamheter. Du kommer också ha medarbetarsamtal och lönesamtal.


Ekonomi:

I din roll har du ett visst driftnettoansvar för ditt område inom de delar av verksamheten du ansvarar. Du upprättar förslag till budget, arbetar med prognoser, följa upp resultatet på dessa verksamheter. Vidare ska du med hjälp av din kunskap och nyfikenhet hjälpa KKB till ökad affärsmässighet.


Skötsel och reparationer:

Det dagliga arbetet iområdet leds av dig, till din hjälp har du områdespersonalen. Vidare ser du till att de krav omvärlden och vi själva lägger på oss efterlevs.


Ansvara tillsammans med bygg och miljöavdelningen för att vissa myndighetskrav/besiktningar blir utförda.


Fastighetsteknik och underhåll:

Arbetet med underhåll, drift och myndighetsbesiktningar sker i nära samarbete med företagets bygg och driftavdelning. Du upprättar underhållsplaner för det kundnära underhållet, och har löpande genomgång med områdespersonalen. Du beställer även det planerade lägenhetsunderhållet (HLU).


Man är ansvarig för att följa upp och återrapportera underhåll och felanmälan i Vitec.


Projekt:

Mindre projekt vid hyresgästanpassningar och mindre planerat underhåll leds i samråd med FC av dig (upp till ca 500 000). Du gör projektansökan, kalkyler, avrop och ansvarar för ekonomin.


Mål

för respektive ansvarsområde genomförs tillsammans med Fastighetschef.


Som stöd för arbetet

finns skriftliga policydokument samt råd och anvisningar i företagets dokument-hantering. Det är av stor vikt att agera konsekvent enligt upprättade policys och i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare finns inom bolaget resurskompetens inom ekonomi, personalfrågor, byggteknik och driftteknik.


Om Sveriges Allmännytta:


KKB Fastigheter är med i Sveriges Allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i hela Sverige. Sveriges Allmännytta bistår oss som medlem så att vi kan vara en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden.Vi är med i Digitaliseringsinitiativet, en treårig satsning som samordnar resurser från medlemsföretagen för att vi ska kunna vara aktiva och drivande inom digitalisering.Vi är också en del av Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att vi som allmännyttigt bostadsföretag ska vara fossilfritt senast år 2030 och att energianvändningen minskat med 30 procent.
Vi kommer att intervjua kandidater löpande.

Frågor besvaras av Fastighetschef Ulf Petersson, ulf.petersson@kkb.se
Mer info
Område Kävlinge
Yrkesroll Fastighet
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.kkb.se
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

KKB Fastigheter AB är ett kommunägt fastighetsbolag med verksamheten förlagd till huvudorterna inom kommunen – Kävlinge, Löddeköpinge och Furulund. KKB har ca 2 200 bostäder och 30 000 kvm lokaler för skola, äldreomsorg, vård och handel. Inom våra bostadsområden har vi fyra Kvarterskontor, Löddeköpinge, Furulund,
Kävlinge Centrum och Kävlinge Väst. Kvarterskontoren ansvarar för den dagliga skötseln och hyresgästkontakten.